Rodinné právo
 • svěření do péče, rozsah styku nepečujícího rodiče s nezletilým a výživné
 • zvýšení, snížení a vymáhání výživného
 • rozvod manželství – rozvod sporný i nesporný, vypořádání společného jmění manželů
 • rodičovská odpovědnost
 • určení otcovství
Občanské právo
 • sepis jednotlivých typů smluv (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, pacht, smlouva o zápůjčce, darovací smlouva, příkazní smlouva)
 • náhrada škody
 • spory ze smluv
 • dědictví
 • ochrana osobnosti
 • vlastnictví a jiná věcná práva
 • bezdůvodné obohacení
Právní vztahy k nemovitostem
 • nájemní smlouvy
 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcných břemen
 • zástavní smlouvy
 • vymezení jednotek, smlouvy o výstavbě
 • společenství vlastníků jednotek
 • služby advokátní úschovy
Pracovní právo
 • revize a sepis pracovních smluv
 • dohody o provedení práce a dohody o provedení pracovní činnosti
 • ukončení pracovního poměru
 • zastupování v řízení o neplatné rozvázání pracovního poměru
 • pracovněprávní spory
 • vymáhání dlužné mzdy
 • náhrada škody
 • pracovní úrazy
Obchodní právo
 • založení obchodních korporací (s.r.o., a.s., spolky, nadace aj.)
 • zastupování v řízení u obchodního rejstříku
 • provádění změn v obchodních korporacích a jejích orgánech, změna obchodní firmy, změny základního kapitálu obchodní korporace
 • organizace valných hromad
 • vymáhání pohledávek
 • obchodněprávní spory
 • sepis smluv a všeobecných obchodních podmínek
Insolvenční právo a exekuční právo
 • insolvenční návrhy věřitelské i dlužnické
 • přihlášky pohledávek
 • oddlužení
 • incidenční spory
 • konkurz
 • exekuční návrhy
 • zastavení a přerušení exekuce
 • prodej nemovitosti mimo dražbu
Trestní právo
 • obhajoba obviněných v trestních řízeních
 • zastupování poškozených v trestních řízeních s uplatněním nároku na náhradu škody